Algemene Voorwaarden

 

Hoofdstuk 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Diensten: door opdrachtnemer te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever. Object: het pand of perceel waarop de Diensten betrekking hebben. Opdrachtgever: partij die met opdrachtnemer een Overeenkomst is aangegaan of waarmee diensten zijn overeengekomen Opdrachtnemer: partij die met opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan, degene die de diensten of producten levert. Overeenkomst: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Personeel: alle (hulp) personen, al dan niet in dienst bij opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen diensten. Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer

Hoofdstuk 2: Algemeen

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte, overeenkomst en diensten tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door opdrachtnemer zijn verricht.
1.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Algemene Voorwaarden van zowel opdrachtnemer als ook Opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.
1.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. opdrachtnemer is slechts aan de aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum van de aanbieding/offerte.
2.2 In afwijking van het bepaalde in Burgerlijk Wetboek boek 6 art. 225 lid 2 is opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die zijn opgenomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van opdrachtnemer.
2.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten is opdrachtnemer niet verplicht om een gedeelte van de Diensten uit te voeren voor de voor dat deel overeengekomen prijs, indien het andere gedeelte van de aanbieding/ offerte niet wordt toegekend.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst
3.1 De verbintenis die opdrachtnemer aangaat is een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die daarbij horen in acht zal nemen. opdrachtnemer zal de van overheidswege gestelde voorschriften naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de Diensten worden gesteld, moeten schriftelijk met Opdrachtgever zijn overeengekomen.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

Arbeidsomstandigheden en middelen 
3.3 Opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid om de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, te beëindigen en/of de extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Opdrachtgever zorgt op locatie altijd voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO uitrusting.
3.5 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van opdrachtnemer haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in of bij het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.
3.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur. Opdrachtgever zal hier “als een goed huisvader” voor zorgen en het verzekeren tegen elk risico, zoals bijvoorbeeld diefstal en alle mogelijke schade. Indien de Opdrachtgever geen eigenaar is van het Object, dient hij de eigenaar of de verhuurder ervan op de hoogte te brengen van het feit dat de apparatuur eigendom is van opdrachtnemer. Kleding
3.7 Het Personeel zal tijdens de dienstverlening het standaard uniform van opdrachtnemer dragen, tenzij met Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen en de wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten. Kosten welke gepaard gaan met gewenste/vereiste afwijkingen op het standaard uniform zijn voor rekening opdrachtgever. Beperking van dienstverlening
3.8 De dienstverlening door opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en de – voor zover van toepassing – werkinstructies. Andere niet overeengekomen Diensten, zoals bijvoorbeeld het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere derden en diensten welke in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid of gezondheid worden niet verricht. Strafbare feiten
3.9 Indien opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, rapporteert zij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen. opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken hieromtrent.
3.10 Kosten die Opdrachtgever zelfstandig en/of met medewerking van derden maakt om een (mogelijk) strafbaar feit of feiten nader te onderzoeken of te ontdekken, kunnen niet bij opdrachtnemer in rekening worden gebracht tenzij opdrachtnemer hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Sleutels
3.11 Sleutels die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld worden tot uiterlijk twee maanden na de beëindiging van de Overeenkomst door opdrachtnemer bewaard waarna deze uit veiligheidsoverwegingen worden vernietigd. Opdrachtgever dient de sleutels binnen de twee maanden af te halen.

Artikel 4: Levering en leveringstermijnen
4.1 Extra te maken kosten in verband met de door de Opdrachtgever gewenste spoedleveringen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Het niet leveren door opdrachtnemer binnen een door haar opgegeven termijn leidt niet tot verzuim van opdrachtnemer. Verzuim van opdrachtnemer ontstaat alleen indien een levering door opdrachtnemer achterwege blijft nadat haar daartoe door Opdrachtgever in een schriftelijke sommatie bij aangetekend schrijven een redelijke termijn is gesteld.
4.2 Geringe overschrijding van de leveringstermijn, dan wel een overschrijding van de leveringstermijn, die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, zal geen aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt hierbij bedoeld de termijn vanaf het moment van aanvraag van de dienst tot het moment van aanvang van uitvoering van de diensten.

Artikel 5: Retentierecht
Onverminderd het wettelijke retentierecht heeft opdrachtnemer het recht enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, dit ter volledige voldoening van al hetgeen opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, van Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft opdrachtnemer ook, ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt, dan wel indien een bodembeslag door de Belastingdienst wordt gelegd.

Artikel 6: Tarieven
6.1 Opdrachtgever dient het overeengekomen tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en conform de in het contract afgesproken betalingstermijn te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.
6.2 De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.3 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden door onder meer wijzigingen in de lonen, CAO en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoeding, aanpassingen in de BTW-regeling en stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, mag opdrachtnemer de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds verhogen, dit in redelijkheid en met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat niet eerder dan nadat drie maanden zijn verstreken vanaf het tijdstip waarop opdrachtnemer en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten. opdrachtnemer mag een prijsindexering hanteren waarbij de prijs op basis van redelijkheid en billijkheid kan worden aangepast.

Artikel 7: Facturering, betaling, termijnen, urenverantwoording
7.1 Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven manier, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien binnen de vermelde termijn niet is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient verder alle redelijke kosten die opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van W817 Incasso & Juristen en/of deurwaarders kosten te vergoeden. opdrachtnemer zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening brengen, tenzij de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn.
7.2 Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, dan ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting is geen reden tot gehele of gedeeltelijke weigering van Opdrachtgever om de facturen van opdrachtnemer te voldoen.
7.3 Als Opdrachtgever een factuur van opdrachtnemer niet binnen de contractueel overeengekomen betalingstermijn betaald, heeft opdrachtnemer het recht haar werkzaamheden per direct op te schorten of te beëindigen. Als na sommatie, om binnen een redelijke termijn de factuur alsnog te betalen, deze binnen afloop van de termijn niet is ontvangen, kan opdrachtnemer met behoud van alle rechten, tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst overgaan. Indien er sprake is van opschorting zullen de werkzaamheden worden hervat zodra Opdrachtgever volledig aan de verplichtingen heeft voldaan.
7.4 Als facturen van opdrachtnemer herhaaldelijk te laat zijn betaald heeft opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van drie maal de laatst verzonden termijnfactuur. Toerekening van betalingen
7.5 Betalingen van de Opdrachtgever worden in eerste plaats gebruikt ter vergoeding van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats voor opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 7.6 Indien de looptijd van uitvoering van Diensten langer is dan 1 maand, kan opdrachtnemer Opdrachtgever maandelijks factureren voor dat deel van de geleverde diensten. Termijn bezwaar/betwisting
7.7 Indien Opdrachtgever tegen een factuur niet binnen 1 week na dagtekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt of betwist bij opdrachtnemer, wordt Opdrachtgever geacht met de betreffende factuur akkoord te gaan.
7.8 Indien de opdrachtgever de opdracht welke al bevestigd is aan de opdrachtnemer terug trekt of de opdracht gaat niet door, is de opdrachtgever derhalve 10% van het factuurbedrag verschuldigd. Indien binnen 48 uur voor aanvang werkzaamheden de opdracht wordt geannuleerd is opdrachtnemer gerechtigd 25% van het factuurbedrag te factureren. Indien opdrachtgever binnen 24 uur voor werkzaamheden de opdracht annuleert, is de opdrachtnemer gerechtigd 50% van het factuurbedrag te factureren.

Wettelijke sociale lasten 
7.9 opdrachtnemer garandeert betaling en correcte afdracht van alle wettelijke sociale lasten. opdrachtnemer maakt geen gebruik van een zogenaamde G-rekening of depot-stelsel.

Urenverantwoording 
7.10 opdrachtnemer kan factureren aan de hand van de door Opdrachtgever goedgekeurde urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.

Artikel 8: Duur en omvang van de overeenkomst Onbepaalde tijd
8.1 Partijen kunnen een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Bepaalde tijd 
8.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door Opdrachtgever of opdrachtnemer bij aangetekende brief is opgezegd. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is verlengd of die een langere duur heeft dan 12 maanden, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Ontbinding
8.3 Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.
8.4 Opdrachtnemer kan te allen tijde, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand, de overeenkomst zonder opgave van reden en zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht voor opdrachtnemer met zich brengt, door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst ontbinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
8.5 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, het geheel van de contractueel overeengekomen diensten niet eenzijdig, ineens of cumulatief, substantieel, (>10%) wijzigen zonder voorafgaand overleg en schriftelijke overeenstemming met opdrachtnemer omtrent de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, voorzien of onvoorzien, waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen daden van terrorisme, werkstakingen binnen de onderneming van opdrachtnemer, stakingen elders, voor zover opdrachtnemer daardoor in haar dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen maar ook extreme weer- en verkeersomstandigheden, een epidemie en pandemie.
9.2 In geval van overmacht mag opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden opschorten of de Overeenkomst per direct ontbinden, zonder dat er voor opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. opdrachtnemer mag zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Als opdrachtnemer bij het begin van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en voldoet Opdrachtgever deze factuur alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 10: Intellectueel-, informatie- en dataeigendom
10.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, handboeken, handleidingen, software en door haar geleverde programmatuur blijven eigendom van opdrachtnemer. Bovengenoemde zaken zijn uitsluitend beschikbaar gesteld om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
10.2 Alle door of bij opdrachtnemer R gegenereerde, geregistreerde, ontvangen en opgeslagen informatie, gegevens, data en signalen behoren toe aan opdrachtnemer. opdrachtnemer kan hier binnen de geldende wet- en regelgeving vrijelijk over beschikken.

Artikel 11: Klachten
11.1 Opdrachtgever zal een klacht binnen 8 dagen na ontdekking van een gebrek, schriftelijk, gespecificeerd melden bij opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer de klacht gegrond acht zal zij het gebrek herstellen. Als herstel niet mogelijk is zal opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever tot een adequate oplossing proberen te komen.
11.2 Klachten met betrekking tot een deel van de uitvoering van de Overeenkomst zijn geen reden tot afkeuring van de gehele uitvoering van de Overeenkomst.
11.3 Opdrachtgever verleent alle medewerking aan opdrachtnemer tot afwikkeling van de klacht.

Artikel 12: Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het tussen de Partijen aangaan van de overeenkomst geldt in ieder geval als vertrouwelijk. Hierover wordt, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, op geen enkele wijze, waaronder ook niet via social media, gecommuniceerd.

Artikel 13: Personeel Eisen
13.1 Opdrachtnemer selecteert het Personeel voor de uitvoering van de Overeenkomst aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen in de Overeenkomst en de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Binnen deze kaders is de personeelskeuze voor opdrachtnemer geheel vrij.

Inwerken en opleiding 
13.2 Als Personeel van opdrachtnemer moet worden ingewerkt en/of ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Overname personeel 
13.3 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Partijen en zes maanden na afloop daarvan geen Personeel van opdrachtnemer in dienst nemen en/of door Personeel van opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 7.500,00,- per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 350,- voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid Beperkingen
14.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: – bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst; – schade die het directe of indirecte gevolg is van daden van terrorisme of kwaadwillige besmetting, of van overheidsmaatregelen die met de dreiging of de gevolgen van daden van terrorisme of kwaadwillige besmetting verband houden; – schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming Burgerlijk Wetboek 6 artikel 198 – 202 zijn onverkort van toepassing; – de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens; – voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt; – handelen of nalaten van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever tewerk zijn gesteld; – voor onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door opdrachtnemer opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken; – schade welke door personeel van opdrachtnemer is veroorzaakt terwijl zij onder leiding en/of toezicht van Opdrachtgever stonden waarmee opdrachtnemer feitelijk geen zeggenschap meer had over de gedragingen van dat Personeel.
14.3 Indien sleutels tijdens de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, zal Opdrachtgever binnen 48 uur zorgen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe sleutels afgeven aan opdrachtnemer. opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat.
14.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot maximaal de totaal met de overeenkomst gepaard gaande opdrachtsom per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van € 1.000.000,- per Opdrachtgever per jaar. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door opdrachtnemer zijn kwijtgeraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,- per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,- per Opdrachtgever per jaar.
14.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken van derden tegen opdrachtnemer inzake het verlies van of schade aan objecten, zaken of personen.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle vorderingen uit product- en milieuaansprakelijkheid en vorderingen welke voortvloeien uit de oneigenlijke inzet van medewerkers door Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 15: Procuratie
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het Personeel van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, voor zover deze afspraken of overeenkomsten niet schriftelijk zijn bevestigd door Personeel dat volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel over een toereikende procuratie beschikt. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet over een toereikende procuratie beschikken.

Artikel 16: Terbeschikkingstelling
16.1 Indien in het kader van Risicomanagement door opdrachtnemer voor de duur van het project Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld , is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, opdrachtnemer onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
16.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan CAO en wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde Personeel.
16.3 Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel
meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht, gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.

Artikel 17: Bevoegdheid en toepasselijk recht
Geschillen over de Overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter waar de opdrachtgever zich in bevindt, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. Op elke Overeenkomst tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Identiteit van Opdrachtnemer
18.1 Opdrachtnemer hierna te noemen Buwalda Security is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 63727730. Verder is Buwalda Security (statutair) gevestigd aan de Kamerlingswijk WZ60, (7894AM) te Zwartemeer.
18.2 Buwalda Security is per e-mail te bereiken via info@buwaldasecurity.nl en middels de website www.buwaldasecurity.nl en telefonisch op +31630401064.